logo
nie ste prihlásený
prihlásiť

V roku 2018
MO podporili:

aktuality ako sa zúčastniť FAQ zloženie SKMO
oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády
sk en

Zloženie SKMO

Mgr. Peter Novotný, PhD. – predseda SKMO
KMANM FMFI UK, Bratislava
e-mail: peter.novotny ~ skmo.sk
doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. – podpredseda SKMO
Mgr. Mária Bendová – predseda krajskej komisie MO Trenčín
SG FUTURUM
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
e-mail: maria.bendova ~ gmail.com
mobil: 0903359424
Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. – predseda krajskej komisie MO Prešov
KFMT FHPV PU v Prešove
Ul. 17. novembra 1
081 16 Prešov
e-mail: jan.brajercik ~ unipo.sk
telefón: 051 7570316
mobil: 0905 182081
doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. – predseda krajskej komisie MO Žilina
Katedra softvérových technológií
e-mail: ivan.cimrak ~ fri.uniza.sk
web: moza.fri.uniza.sk
mobil: 0948516274
prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc. – predseda krajskej komisie MO Nitra
Katedra matematiky FPV UKF
Trieda A. Hlinku 1
SK-949 74 Nitra
e-mail: jfulier ~ ukf.sk
telefón: +421 3 764 08 707
RNDr. Karol Gajdoš – predseda krajskej komisie MO Trnava
e-mail: gajdos ~ gamtt.sk
Mgr. Martin Kollár, PhD. – predseda krajskej komisie MO Bratislava
KAMŠ FMFI UK, Bratislava
e-mail: makollar ~ gmail.com
mobil: 0902 704 936
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. – predseda krajskej komisie MO Košice
Ústav informatiky PF UPJŠ Košice
e-mail: stanislav.krajci ~ upjs.sk
web: ics.upjs.sk/~krajci
RNDr. Eva Oravcová – predseda krajskej komisie MO Banská Bystrica
Barbora Knaperková – tajomník
e-mail: barbora.knaperkova ~ iuventa.sk
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
KAGDM FMFI UK Bratislava
e-mail: dillingerova ~ fmph.uniba.sk
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
e-mail: gypista ~ gmail.com
mobil: 0918 634 115
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Oddelenie ďalšieho vzdelávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: robert.hajduk~upjs.sk
telefón: +421 55 234 1285
mobil: +421 905 275 364
RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav matematických vied
Jesenná 5
041 54 Košice
e-mail: frantisek.kardos ~ upjs.sk
mobil: 0904 321 185
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
FPV UKF v Nitre, Katedra matematiky
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: mkmetova ~ ukf.sk
mobil: 0903 211 644
RNDr. Ján Mazák, PhD.
KI FMFI UK, Bratislava
e-mail: mazak ~ dcs.fmph.uniba.sk
Mgr. Martin Potočný
RNDr. Oliver Ralík
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ústav matematických vied
Jesenná 5
041 54 Košice
e-mail: roman.sotak ~ upjs.sk
web: ais.upjs.sk/~sotak
telefón: ++421552346211
mobil: ++421905620391
fax: ++421556222124
prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.